DONATE (USA)

Zelle

(517) 974-6319

AIBA/Quan Am Temple

[email protected]

Venmo

@Thu-Nguyen-166

Thu Nguyen

(Có hình Phật Quan Âm)

Ghi chú

Tịnh tài cúng dường sẽ được khai trừ vào thuế lợi tức hằng năm.

Nếu quý vị cần biên nhận xin cho biết , chùa sẽ gởi đến quý vị.

DONATE (VN)

Ở Việt Nam xin quí vị gởi thẳng đến cơ sở đúc tượng Phật

THƯ VIỆN KINH SÁCH

Thích Chân Tính

Thích Chân Tính

Thích Chân Tính

Thích Chấn Tính

Thích Chân Tính

Thích Chân Tính