TÂM THƯ TẾT – Xin Phát Tâm Cúng Dường Để Trợ Duyên Cho Những Công Trình Còn Đang Dang Dở