TIỂU SỬ SƯ TỔ

        

        TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG NGỘ CHÂN TỬ (1901-1988)
        ( HÒA THƯỢNG KHAI SƠN CHÙA HOẰNG PHÁP )

Hòa thượng Ngộ Chân Tử thế danh là Trần Rinh, sinh ngày mùng 3 tháng 3 năm Tân Sửu (1901), tại tỉnh Thái Bình trong một gia đình Nho học. Thân phụ là cụ Trần Quán, thân mẫu là cụ Trần Thị Phược. Ngài là anh cả trong số năm anh em (3 trai, 2 gái).

Sớm hấp thụ và thâm hiểu Nho học từ thời niên thiếu, khi trưởng thành ngài chuyển sang nghiên cứu Phật học theo sự hướng dẫn của Sư Tổ Quang Huy. Nhờ túc căn sẵn có, lại thêm siêng năng nghiên cứu; nên không bao lâu ngài đã thâm nhập Phật pháp, nhận thấy nhân sinh đa hoạn, thế sự vô thường, bả lợi danh như trò ảo hóa, mạng sống thật mong manh ngắn ngủi. Như lời Tổ Quy Sơn đã dạy:

Sáng còn đó đến giờ chiều mất,
Sát na qua một giấc đời sau.
Ví như sương mốc sáng nào,
Ánh dương xuất hiện biến vào hư không.
Cây bên bờ dây trong thành giếng,
Không bao giờ miên viễn dài lâu.
Niệm niệm mau chóng nhiệm mầu,
Chỉ trong hơi chuyển bắt đầu lai sinh.

Do vậy ngài nghĩ mình phải sống như thế nào cho xứng đáng không uổng một kiếp người. Vì “làm người chỉ xứng với danh nghĩa con người chừng nào người ta đấu tranh để thắng thiên nhiên, cả nội giới lẫn ngoại giới. Chinh phục ngoại giới là một công trình vĩ đại, nhưng chinh phục được nội giới lại còn vĩ đại hơn ! Hiểu được những định luật chi phối các vì sao và các hành tinh khác là một điều hay, nhưng hiểu được những định luật chi phối những tham vọng, tình cảm và ý chí của con người còn hay và khó gấp bội phần”. Do đó ngài quyết tâm hướng tâm về đạo giải thoát của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, để tìm cầu chân lý. Sau một thời gian tầm sư học đạo ngài đã gặp được Tôn Sư Hư Không Tử thường du hóa tha phương, hành đạo theo hạnh Độc giác và chuyên giảng kinh hóa độ quần mê. Với lời giảng thanh thoát và dung mạo uy nghiêm, biểu thị một bậc chân tu thoát tục, Tôn Sư đã mau chóng cảm hóa ngài. Vào ngày mùng 8 tháng 2 năm Kỷ Mùi, ngài được Tôn Sư trao truyền quy giới với pháp danh Ngộ Chân Tử. Sau đó ngài đã đắc pháp với cụ Tổ chùa Bà Đá – Hà Nội.

Hòa thượng Ngộ Chân Tử thế danh là Trần Rinh, sinh ngày mùng 3 tháng 3 năm Tân Sửu (1901), tại tỉnh Thái Bình trong một gia đình Nho học. Thân phụ là cụ Trần Quán, thân mẫu là cụ Trần Thị Phược. Ngài là anh cả trong số năm anh em (3 trai, 2 gái).

Sớm hấp thụ và thâm hiểu Nho học từ thời niên thiếu, khi trưởng thành ngài chuyển sang nghiên cứu Phật học theo sự hướng dẫn của Sư Tổ Quang Huy. Nhờ túc căn sẵn có, lại thêm siêng năng nghiên cứu; nên không bao lâu ngài đã thâm nhập Phật pháp, nhận thấy nhân sinh đa hoạn, thế sự vô thường, bả lợi danh như trò ảo hóa, mạng sống thật mong manh ngắn ngủi. Như lời Tổ Quy Sơn đã dạy:

Sáng còn đó đến giờ chiều mất,
Sát na qua một giấc đời sau.
Ví như sương mốc sáng nào,
Ánh dương xuất hiện biến vào hư không.
Cây bên bờ dây trong thành giếng,
Không bao giờ miên viễn dài lâu.
Niệm niệm mau chóng nhiệm mầu,
Chỉ trong hơi chuyển bắt đầu lai sinh.

Do vậy ngài nghĩ mình phải sống như thế nào cho xứng đáng không uổng một kiếp người. Vì “làm người chỉ xứng với danh nghĩa con người chừng nào người ta đấu tranh để thắng thiên nhiên, cả nội giới lẫn ngoại giới. Chinh phục ngoại giới là một công trình vĩ đại, nhưng chinh phục được nội giới lại còn vĩ đại hơn ! Hiểu được những định luật chi phối các vì sao và các hành tinh khác là một điều hay, nhưng hiểu được những định luật chi phối những tham vọng, tình cảm và ý chí của con người còn hay và khó gấp bội phần”. Do đó ngài quyết tâm hướng tâm về đạo giải thoát của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, để tìm cầu chân lý. Sau một thời gian tầm sư học đạo ngài đã gặp được Tôn Sư Hư Không Tử thường du hóa tha phương, hành đạo theo hạnh Độc giác và chuyên giảng kinh hóa độ quần mê. Với lời giảng thanh thoát và dung mạo uy nghiêm, biểu thị một bậc chân tu thoát tục, Tôn Sư đã mau chóng cảm hóa ngài. Vào ngày mùng 8 tháng 2 năm Kỷ Mùi, ngài được Tôn Sư trao truyền quy giới với pháp danh Ngộ Chân Tử. Sau đó ngài đã đắc pháp với cụ Tổ chùa Bà Đá – Hà Nội.

        

        TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG NGỘ CHÂN TỬ (1901-1988)
        ( HÒA THƯỢNG KHAI SƠN CHÙA HOẰNG PHÁP )