TÂM THƯ – Kêu gọi phát tâm hoàn thành cảnh quang chung quanh Phật Di Đà và con đường cho xe cứu hỏa vào chùa